Demografická štruktúra a vývoj

Stav a vývoj počtu obyvateľstva

     V obci Pleš počet obyvateľov od posledného sčítania ľudu v roku 2001 stúpol o 19 na súčasných 231, čo je pozitívny vývoj z hľadiska rozvoja obce.
     Vzostup počtu obyvateľov kulminoval v roku 2005. Po toto období je možné sledovať mierny pokles. Tento vývoj bol spôsobený prisťahovaním obyvateľov do obce.


Veková štruktúra obyvateľstva


     Z hľadiska rozvoja obce je najdôležitejšia produktívna zložka obyvateľstva. Vývoj obyvateľov z hľadiska vekovej štruktúry v obci Pleš je pomerne uspokojivý.
V obci žilo v roku 2006 16,9 % obyvateľov v predproduktívnom veku, 63,6 % obyvateľov v produktívnom veku a 19,4 % obyvateľov v poproduktívnom veku.
    Od roku 2001 do roku 2004 neustále stúpal priemerný vek. V roku 2005 začal klesať a v roku 2006 bol dokonca nižší ako v roku 2001. Vyvíjal sa rovnako u mužov aj u žien. V roku 2006 bol priemerný vek u mužov 37,72 a u žien 38,38.

     Národnostné zloženie obyvateľstva v obci Pleš je ovplyvnené skutočnosťou, že okres sa nachádza v blízkosti hraníc s Maďarskou republikou.
     Z celkového počtu obyvateľov sa prihlásilo k slovenskej národnosti 50 %, k maďarskej 50 %.
     Údaje o početnosti rómskej komunity nie sú zaznamenané, pretože väčšina z nich sa prihlasuje k slovenskej, maďarskej, českej alebo inej národnosti.
     V obci žije veľký počet obyvateľov zo základným vzdelaním a veľmi nízkym počtom vysokoškolsky vzdelaných osôb.
     Takmer všetci obyvatelia obce Pleš sa hlásia k rímsko-katolíckej cirkvi. V roku 2001 – sa k rímskokatolíckej cirkvi hlásilo 220 obyvateľov, ku gréckokatolíckej cirkvi jeden a k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania dvaja obyvatelia.

     Migráciou sa v rokoch 2001 až 2006 zvýšil počet obyvateľov v obci o 34 osôb.