Hodnota majetku obce od roku 2004 stúpala. K najvýraznejšiemu vzostupu došlo v roku 2006 v skupine stroje, prístroje a zariadenia. Najvýraznejšiu majetkovú skupinu – takmer 83 % z hodnoty majetku tvoria budovy, haly, stavby.