"Voľby VÚC 2017" informácia pre voliča

 

Výročná správa obce rok 2016

Záverečný účet obce  2016

 

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov - Spolok lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Pleš dňa 20.11.2016 o 16:00 hod v priestoroch obecného úradu

 

Oznámenie - Elektronická zbierka zákonov SR v elektronickej podobe pre občanov dostupná na Obecnom úrade Pleš

 

Záverečná správa za rok 2015

Záverečný účet za rok 2015

 

Výzva na predkladanie ponúk - vytváranie podmienok pre trávenie voľného času

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - poradenstvo v oblasti eviro a ekonomickej udržateľnosti

 

Výzva na predkladanie ponúk - Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu miestne komunikácie

Zmluva na vypracovanie štúrie uskutočniteľnosti - poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti

 

Výzva na predkladanie ponúk - projektová dokumentácia výstavba ihriska v obci Pleš

 

Výzva na predkladanie ponúk - kamerový systém a osvetlenie

 

Oznámenie verejnosti 12_2015

 

Rozpočet príjmov na roky 2016 - 2018

 

Rozpočet výdavkov na roky 2016 - 2018

 

Zverejnenie zámeru 12.2015 - prevod majetku obce Pleš

 

Zverejnenie zámeru 11.2015 - prevod majetku obce

 

Zverejnenie zámeru 10.2015

 

Stretnutie cezhraničného partnerstva

 

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR

 

Zverejnenie zámeru

 

Návrh záverečného účtu obce Pleš 2014

 

Zoznam daňových dlžníkov obce Pleš k 31.12.2014

 

Notárska zápisnica - kúpna zmluva Obec Pleš - p.Nagyová rod.Balážová

 

Pozvánka Spolok lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Pleš
 

Rozpočet príjmov obce Pleš pre rok 2015 až 2017

 

Rozpočet výdavkov obce Pleš pre rok 2015 až 2017

 

Harmonogram odvozu triedeného odpadu a zložiek KO na rok 2015

 

Vyhlásenie kandidatúry v komunálnych voľbách obec Pleš na starostu obec

 

Vyhlásenie kandidatúry v komunálnych voľbách obce Pleš na poslancov OZ

 

Komunálne voľby 2014

 

Prihláška na obsadenie voľného pracovného miesta