Návrh rozpočtu príjem 2019

 

Návrh rozpočtu výdaj 2019

 

Cezhraničná spolupráca Jobbágyi

 

Spolok lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Pleš

 

Oprava miestnych komunikácií

 

Registrovaní kandidáti na starostu 2018 obec Pleš

 

Informácie k voľbám 2018 obec Pleš

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Pleš 2018

Zapisovateľka MVK 2018

 

Voľby do samosprávnych orgánov obcí 2018

 

Výročná správa obce Pleš za rok 2017

 

Záverečný účet obce pleš 2017

 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2018

Rozpočet obce 2018

VZN pre rok 2018

 

Výzva na predkladanie ponúk "Voľnočasový areál v obci Pleš"

Príloha č.1 Výkaz výmer

Príloha č.2 Návrh zmluvy o dielo Pleš

Príloha č.3 Projektová dokumentácia

 

Výzva na predkladanie ponúk "Strojové vybavenie pre obec Pleš"

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky

Príloha č.2  Návrh kúpnej zmluvy

 

 

"Voľby VÚC 2017" informácia pre voliča

 

Výročná správa obce rok 2016

Záverečný účet obce  2016

 

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov - Spolok lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Pleš dňa 20.11.2016 o 16:00 hod v priestoroch obecného úradu

 

Oznámenie - Elektronická zbierka zákonov SR v elektronickej podobe pre občanov dostupná na Obecnom úrade Pleš

 

Záverečná správa za rok 2015

Záverečný účet za rok 2015

 

Výzva na predkladanie ponúk - vytváranie podmienok pre trávenie voľného času

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - poradenstvo v oblasti eviro a ekonomickej udržateľnosti

 

Výzva na predkladanie ponúk - Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu miestne komunikácie

Zmluva na vypracovanie štúrie uskutočniteľnosti - poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti

 

Výzva na predkladanie ponúk - projektová dokumentácia výstavba ihriska v obci Pleš

 

Výzva na predkladanie ponúk - kamerový systém a osvetlenie

 

Oznámenie verejnosti 12_2015

 

Rozpočet príjmov na roky 2016 - 2018

 

Rozpočet výdavkov na roky 2016 - 2018

 

Zverejnenie zámeru 12.2015 - prevod majetku obce Pleš

 

Zverejnenie zámeru 11.2015 - prevod majetku obce

 

Zverejnenie zámeru 10.2015

 

Stretnutie cezhraničného partnerstva

 

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR

 

Zverejnenie zámeru

 

Návrh záverečného účtu obce Pleš 2014

 

Zoznam daňových dlžníkov obce Pleš k 31.12.2014

 

Notárska zápisnica - kúpna zmluva Obec Pleš - p.Nagyová rod.Balážová

 

Pozvánka Spolok lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Pleš
 

Rozpočet príjmov obce Pleš pre rok 2015 až 2017

 

Rozpočet výdavkov obce Pleš pre rok 2015 až 2017

 

Harmonogram odvozu triedeného odpadu a zložiek KO na rok 2015

 

Vyhlásenie kandidatúry v komunálnych voľbách obec Pleš na starostu obec

 

Vyhlásenie kandidatúry v komunálnych voľbách obce Pleš na poslancov OZ

 

Komunálne voľby 2014

 

Prihláška na obsadenie voľného pracovného miesta