Stavby:

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,

Ohlásenie drobnej stavby,

Ohlásenie jednoduchej stavby,

Prehlásenie stavebného dozoru,

Žiadosť o stavebné povolenie,

Žiadosť o vyjadrenie záväzného stanoviska k projektu stavby,

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla stavby,

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene účelu stavby,

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby,

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností.

 

SHR:

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF,

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR),

Žiadosť o zrušenie „ Osvedčenia o zápise do evidencie SHR“.

 

Sociálna služba:

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby,  ktorá žiada poskytovanie sociálnej služby.

 

Životné prostredie:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa,

Oznámenie údajov o prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia,

Žiadosť o vydanie stanoviska k inštalácii technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a prevádzku.